Khoa - viện đào tạo

Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Văn phòng: D3-504

Điện thoại: 04 3869 2031

Website: gdqp.hust.edu.vn


Khoa Giáo dục Thể chất

Văn phòng: Tầng 2 - Nhà thi đấu Bách Khoa

Điện thoại: 04 3869 2811

Website: gdtc.hust.edu.vn


Khoa Lý luận Chính trị

Văn phòng: D3 - 306

Điện thoại: 04 3869 2105 - 04 3868 4401

Website: dpt.hust.edu.vn


Viện Cơ khí

Văn phòng: C10 - 304

Điện thoại: 04 38 696 165

Website: sme.hust.edu.vn


Viện Cơ khí Động lực

Văn phòng: C6 - 102

Điện thoại: 04 3868 4944

Fax: 04 3868 4945

Website: ste.hust.edu.vn


Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

Văn phòng: C4 - 202

Điện thoại: 04 3868 2470

Fax: 04 3868 2470

Email: sbft@hust.edu.vn

Website: sbft.hust.edu.vn


Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng: Nhà B1

Điện thoại: 04 38 692 463


Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang

Văn phòng: C5-216

Điện thoại: 04 38 692 401


Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường

Văn phòng: C10 - 301

Điện thoại: 04 3.868 1686

Fax: 04 3.869 3551


Viện Khoa học và Công nghệ nhiệt lạnh

Văn phòng: C4 - 204

Điện thoại: 04 3868 2625

Fax: 04 3868 4945


Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu

Văn phòng: C5 - 314; 315

Điện thoại: 04 38 680 409

Website: mse.hust.edu.vn


Viện Kinh tế và Quản lý

Văn phòng: C9 - 304

Điện thoại: 04 38 692 304

Website: sem.hust.edu.vn


Viện Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường

Văn phòng: C10 - 404

Điện thoại: 04.3623.1449


Viện Kỹ thuật Hóa học

Văn phòng: C4 - 214

Điện thoại: 04 38 680 070


Viện Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Văn phòng: 202 - Tòa nhà công nghệ cao

Điện thoại: 04 3868 3518

Website: icea.hust.edu.vn


Viện Ngoại ngữ

Văn phòng: D4 - 101

Điện thoại: 04 38 692 201

Website: sofl.hust.edu.vn


Viện Sư phạm Kỹ thuật

Văn phòng: D5 - 402

Điện thoại/Fax: 043. 8681432

Website: feed.hust.edu.vn


Viện Toán ứng dụng và Tin học

Văn phòng: D3 - 105A

Điện thoại: 04 37547947

Fax: 04 37547860

Website: sami.hust.edu.vn


Viện Vật lý Kỹ thuật

Văn phòng: C10-101

Điện thoại: 04 3869 3350

Fax: 04 3869 3498

Website: sep.hust.edu.vn


Văn phòng: C1 - 320

Điện thoại: 04 3869 6211

Fax: 04 3623 1478

Website: see.hust.edu.vn


Viện Điện tử - Viễn thông

Văn phòng: C9 - 405

Điện thoại: 04 3869 2242

Fax: 04 3 8692241

Website: set.hust.edu.vn