Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ THÔNG TIN LIÊN HỆ

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Mảng Công tác sinh viên
Phòng 103 – 104, Nhà C1, Trường ĐHBK Hà Nội
ĐT: (+84) 24 3869 3108
Email: ctsv@hust.edu.vn


Mảng CTCT và Tư vấn Việc làm
Phòng 102, Nhà C1, Trường ĐHBK Hà Nội 
ĐT: (+84) 24 3869 2896
Email: ctct@hust.edu.vn/ tuyendung@hust.edu.vn
Website: http://ctsv.hust.edu.vn/
Facebook: https://www.fb.com/ctsv.hust.edu.vn/

First Demo Spring Mvc tạm thời không có.